ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه 18:00 - 8:30

مشتریان گرامی می توانید بعد از ساعت کاری با موبایل 8358079-0912 در تماس باشید

دکوراسیون داروخانه و توصیه هایی برای داشتن داروخانه منحصر به فرد و زیبا

دکوراسیون داروخانه، جذب در نگاه اول:

دکوراسیون داروخانه یکی از مهمترین مسائل در طراحی داروخانه ها به شمار می آید. در این مقاله با چند ریزه کاری برای طراحی داروخانه آشنا می شــوید و بیشتر برای کســانی به کار می آیند که قرار است داروخانه ای را راه اندازی کنند و ممکن است برای طراحی و تخصیص فضاها کاربردهای گوناگون سردرگم باشند یا پیش بینی خیلی از نیازهای آینده را نکرده باشند.

دکوراسیون داروخانه و توصیه هایی برای داشتن داروخانه منحصر به فرد و زیبا
دکوراسیون داروخانه و توصیه هایی برای داشتن داروخانه منحصر به فرد و زیبا

 در این مقاله با چند ریزه کاری برای طراحی داروخانه آشنا می شــوید و در مقاله های بعدی درباره تغییر فضا یا کاربرد فضاها و همچنین ایجاد تغییرات متناســب با تغییر نیازها در داروخانه هایی که از قبل فعال بوده اند و امکان طراحی و پارتیشن بندی بخش های از نو در آنها وجود ندارد آشنا خواهید شد.

نور تیغ دو لبه:

هنگام تصمیم گیری برای چیدمان داروخانه و سفارش ســاخت قفسه ها و ویترین ها دو راه پیش پای داروســازان است. اول اینکه از همه فضــای موجود فارغ از اینکه پنجره ها و شیشــه های نورگیر در کجای فضا قرار گرفته اند اســتفاده کنند، همه دورتادور فضا را با قفســه ها و ویترین ها پر کنند و البته تعدادی از آنها را پشــت به شیشه های مشــرف به فضای بیرون قرار دهند و دوم اینکه از امکانات طبیعی فضا اســتفاده کنند و دیوارهای مشرف به شیشــه های نمای داروخانه را با قفســه و ویترین نپوشانند. در بســیاری از موارد داروســازان با توجه به کمبود دائمــی جایی برای قراردادن اجناس در داروخانــه و به دلیل تمایل به ایجاد امکان نمایش همه اجناس راه اول را انتخاب می کنند و شیشه های مشرف به بیرون داروخانه را با قفسه و ویترین می پوشانند بدون توجه به اینکه این کار دو ایراد عمده ایجاد می کند. اولین و مهم ترین مســاله این است که در طول روز نورآفتاب به طــور مســتقیم روی اجناس معمولا بهداشتی و معمولا گران قیمتی که در ویترین های چسبیده به شیشه ها قرار دارند می تابد و با افزایش دمای آنها عمر قفســه ای آنهــا را کاهش می دهد. افزایش دما عــلاوه بر کاهش عمر محصولات علاوه بر تغییــرات ظاهری مانند جدا شــدن فازها از هم می تواند باعث تغییرات شــیمیایی گاهی غیرقابل تشخیصی هم بشــود که بر اثربخشــی یا سلامت محصولات اثر سوء دارند و گاهی نه تنها پاسخگوی نیاز مصرف کننده نیستند که سلامت پوست و موی وی را هم تحت تاثیر قرار می دهند. دوم این کــه درصــد قابل توجهــی از مراجعان و مشتریان داروخانه کسانی هستند که برای اولین بار به داروخانه مراجعه می کنند. دیدن فضای داخلی فروشــگاه ها از جملــه داروخانه برای بســیاری از رهگذران یکی از عوامل جذب آنها به فروشــگاه یا داروخانه است.

دکوراسیون داروخانه و توصیه هایی برای داشتن داروخانه منحصر به فرد و زیبا
دکوراسیون داروخانه و توصیه هایی برای داشتن داروخانه منحصر به فرد و زیبا

جزیره را فراموش نکنید:

دکوراسیون داروخانه خود را با جزیره تکمیل کنید. این توصیه مخصــوص داروخانه هایی اســت کــه فضای مشــتری بــاز و تا حدی بــزرگ دارند. در بســیاری از داروخانه ها که اقلام آرایشــی درصد بزرگی از فــروش داروخانه را به خــود اختصاص می دهنــد پیش بینی فضای مجزا و جذابی برای چیدن، مشــاوره و فروش این اقلام یکــی از کارهای ضــروری در موقع طراحی داروخانه است. اگرچه می شود بخشی از ویترین ها و قفسه های عادی را به چیدن و فروش محصولات آرایشــی اختصاص داد اما پیش بینی فضای مجزا و قابل تشــخیص برای این محصولات می تواند در جلب مشــتری و افزایش فروش آنها بســیار موثر باشــد. طراحی و ســفارش جزیره راهــکار خوبی بــرای این منظور اســت. جزیره شــامل ویترین و فضایی اســت کاملا یا نسبتا بســته که در وسط یا کنار فضای فروشــگاه قرار گرفته اما به وضوح مجزا اســت. دسترســی مراجعان به این فضا می تواند از همه اطراف یا فقط از بخشی از دورادور جزیره باشد اما وجود ویترین های جذاب و رنگارنگ و پیش بینی فضای لازم برای قرار دادن استندهای معمولا بزرگ لوازم آرایشــی در اطراف جزیره به صورت ایستاده یا روی ســکوهای کنــاری برای اســتندهایی که رومیزی هستند می تواند این بخش را بسیار جذاب و مشتری پســند کند. ایستادن فروشنده در فضای داخــل جزیره علاوه بر توانایی دسترســی آســان مشــتریان و جلب اعتماد آنها به دسترســی آسان فروشنده به همه محصولات چیده شده هم کمک می کند. نورپردازی موضعی امتیاز دیگری است که می تواند جزیره را به یک فروشــگاه کوچک جذاب و نسبتا مســتقل در درون فضای داروخانه تبدیل می کند، بنابراین اگر در حال تاسیس داروخانه ای با فضای باز و بزرگ هستید جزیره را فراموش نکنید.

سبک خودتان را در دکوراسیون داروخانه داشته باشید:

دکوراسیون داروخانه تان را منحصر به فرد کنید. حتماً شما هم داروخانه هایی را دیده اید که در هر قســمت از آنهــا طراحی و ســاخت و جنس و رنگ متفاوتی اســتفاده شــده است. در قسمت تحویل دارو شیشه های سوراخ دار مســوول فنــی را از بیمار جــدا می کنــد، ارتفاع ویترین ها در جاهــای مختلف با هم فرق دارد، نظم یا اصول مشــخصی برای چیدمان اجناس در کنار هم به چشــم نمی خــورد و از جنس ها و رنگ های متفاوت برای ساخت قفسه ها و ویترین ها استفاده شده است. اگرچه چیزهایی که خواندید بیشتر در داروخانه های قدیمی که به مرور زمان و برچسب نیــاز چیزهایی به چیزهایی قبلــی اضافه کرده اند دیده می شــود اما هســتند داروخانه های جدیدی که از همین نظم یا ســبک یا سلیقه  ناموجود برای طراحی داروخانه استفاده کرده اند. قبل از سفارش یا طراحــی فضای کارتان ســاعت ها وقت بگذارید و به دقت بــه نیازهای محل فکر کنیــد، بارها فضا را اندازه گیــری کنیــد و با همــکاران و کارمندان آینده تان درباره نیازهای پیش بینی نشده و مواردی که ممکن اســت به فکر خودتان نرســیده باشــد مشــورت کنید. اگر این بخش از ماجرا را درســت متوجه نشده اید به شــما این وعده را می دهیم که از شــماره های آینده با انتخاب عکس ها و توضیح روش هــای طراحی مختلف این مبحــث را بازتر و قابل فهم تر کنیم.

دکوراسیون داروخانه و توصیه هایی برای داشتن داروخانه منحصر به فرد و زیبا
دکوراسیون داروخانه و توصیه هایی برای داشتن داروخانه منحصر به فرد و زیبا

رنگ، رنگ، رنگ: 

شــاید برای خیلی ها اینگونه به نظر برســد که اســتفاده از رنگ هــا برای طراحی داروخانه چندان مهم یا کاربردی نیســت. معمولا و در بیشــتر داروخانه ها رنگ ســفید رنگ غالب اســت و از هیچ رنگ دیگری به شکل عمدی برای طراحی فضا استفاده نشده است. رنگ دیگری که ظاهرا به علت موجود بودن مصالــح در داروخانه ها زیاد دیده می شــود انواع رنگ و طرح چوب موجود در MDF هاســت، اما آیا واقعا باید خودمان را با همین رنگ ها به بیرنگی محکوم کنیم؟ یکی از عواملی که لزوم پیش بینی رنگ در طراحی داروخانــه را کمرنــگ می کنــد رنگارنــگ بودن جعبه های داروها و محصولات بهداشتی و آرایشی است. ظاهرا بسیاری از داروسازان و دکور سازان فکر می کنند که وجود این همه لکه های رنگی کوچک برای رنــگ دادن به فضای داروخانه کافی اســت و پیش بینی و گنجاندن رنــگ اضافه ضروری به نظر نمی رســد، اما واقعیت این اســت که اگرچه رنگ ســفید به عنوان نماینده بهداشــت و سلامت رنگ مناســبی برای طراحی کلی فضای داروخانه است و استفاده از آن باعث بازتر و بزرگ تر به نظر رسیدن فضای داروخانه نیز می گردد  اما استفاده از رنگ های زنده و درخشــان دیگــر هم در کنار رنگ ســفید می تواند فضای داروخانه را شادتر، آرامش بخش تر و دلنشین تر کند. یکی از این رنگ ها سبز روشن است و دیگری نارنجی درخشــان. استفاده درست از این رنگ ها می تواند عمق و شخصیت متفاوتی به فضای داروخانه بدهند و آن را از فضایی طراحی شده صرفا برای فــروش دارو و محصولات بهداشــتی خارج کنند. اســتفاده از رنگ ها و طراحی فضای راحت و جذاب هم یکی دیگر از عواملی اســت که می تواند مشتری ها را بارها و بارها به داروخانه بازگرداند.

 شیشه یا چوب؟ مساله این است! 

قفســه ها و ویترین هایی که اســکلت فلــزی دارند و شــلف های چوبی یکی از معمول ترین مصالحی هســتند که برای طراحی داروخانه ها از آنها اســتفاده می شــود. از قفسه ها و شلف های تمام چوبی هم به همان اندازه در ساخت داروخانه استفاده شده است، اما کدام بهتر هستند؟ اگرچه این ســوالی است که جواب آن تا حد زیادی به ســلیقه داروخانه داران مربوط است، اما دقت به مزایــا و معایب هر کدام از ایــن دو جنس می تواند به شــما برای طراحــی بهتــر داروخانه تان کمک کند. برای مثال قفســه های چوبی در مقایســه با قفسه های شیشــه ای کم خطرتر و امن تر هستند. احتمال شکستن آنها و آسیب رساندن به کارکنان تقریبا وجود ندارد اما قفســه های شیشه ای ممکن است بشــکنند و مشــکلاتی ایجاد کنند. از طرف دیگر قفســه های چوبی در صورتی که باز بیشــتر از حــد تحمل به آنها تحمیل شــود ممکن اســت دچار خمیدگی و انحنا بشــوند، چیزی که در مورد قفسه های شیشه ای هرگز اتفاق نمی افتد. چگونگی پخش نور یکی دیگر از مواردی است که معمولا به آن توجه نمی شود. قفســه های شیشه ای به دلیل انتقال دادن نسبی نور به طبقات پایین تر سایه هایی روی اجنــاس می اندازند اما قفســه های چوبی راه عبور نور را کاملا مسدود می کنند و نور منتقل شده یک دست تر است.

دکوراسیون داروخانه و توصیه هایی برای داشتن داروخانه منحصر به فرد و زیبا
دکوراسیون داروخانه و توصیه هایی برای داشتن داروخانه منحصر به فرد و زیبا

منبع: مدپلاس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *